วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

ประเภทของผังงาน

๑.  โครงสร้างแบบลำดับ (Sequential structure)  คือ  โครงสร้างแสดงขั้นตอนการทำงานที่เป็นไปตามลำดับก่อนหลัง  และแต่ละขั้นตอนจะถูกประมวลผลเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ตัวอย่าง  โครงสร้างแบบลำดับ (Sequential structure) ของขั้นตอนการใช้โทรศัพท์
การจำลองความคิดเป็นข้อความ                                                          
เริ่มต้น
๑.         ยกหูโทรศัพท์
๒.       หยอดเหรียญ
๓.        ฟังสัญญาณให้กดเลข
๔.        กดเลขหมาย
๕.        สนทนา
๖.         หยอดเหรียญเพิ่มเมื่อมีสัญญาณเตือน
๗.        วางหูโทรศัพท์
จบ
การจำลองความคิดเป็นแผนภาพ  โครงสร้างแบบลำดับ  (Sequential structure) 
๒.   โครงสร้างแบบเลือก (Selection  structure คือ  โครงสร้างที่มีเงื่อนไข  ขั้นตอนการทำงานบางขั้นตอนต้องมีการตัดสินใจเพื่อเลือกวิธีการประมวลผลขั้นต่อไป  และจะมีบางขั้นตอนที่จะไม่ได้รับการประมวลผล  การตัดสินใจอาจมีทางเลือก ๒ ทาง  หรือมากกว่าก็ได้  โครงสร้างที่มีทางเลือกเพียง ๒ ทาง  เราเรียกชื่อว่า  โครงสร้างแบบ  if…them…else  และโครงสร้างที่มีทางเลือกมากกว่า ๒ ทาง  เราเรียกชื่อว่า  โครงสร้างแบบ case
ตัวอย่างโครงสร้างแบบเลือก (Selection  structureของขั้นตอนการประเมินผลสอบ
การจำลองความคิดเป็นข้อความ
เริ่มต้น
ทดสอบ
ตรวจผลการสอบและคิดคะแนนที่ได้
ตรวจสอบคะแนนที่ได้ว่าน้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  หรือไม่
                ถ้าน้อยกว่าให้สอบแก้ตัว
                ถ้าไม่น้อยกว่าให้สอบผ่าน
จบ
การจำลองความคิดเป็นแผนภาพ โครงสร้างแบบเลือก(Selection  structure   
 
๓. โครงสร้างแบบทำซ้ำ (Repetition  structure) คือ  โครงสร้างที่ขั้นตอนการทำงานบางขั้นตอนได้รับการประมวลผลมากกว่า ๑ ครั้ง  ทั้งนี้ขั้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการ  โครงสร้างแบบทำซ้ำนี้ต้องมีการตัดสินใจในการทำงานซ้ำ  และลักษณะการทำงานของโครงสร้างแบบนี้มี ๒ ลักษณะ  ได้แก่  แบบที่มีการตรวจสอบเงื่อนไขในการทำซ้ำทุกครั้งก่อนดำเนินการกิจการใดๆ  ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทำงานซ้ำไปเรื่อยๆ  และหยุดเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ  เรียกการทำงานลักษณะนี้ว่า  การทำซ้ำแบบ do  while  และแบบที่ทำกิจกรรมซ้ำเรื่อยๆ  จนกระทั่งเงื่อนไขที่กำหนดทั้งหมดเป็นจริงแล้วจึงหยุดการทำงาน  โดยแต่ละครั้งที่เสร็จสิ้นการดำเนินการแต่ละรอบจะต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไข  เรียกการทำซ้ำลักษณะนี้ว่า  การทำซ้ำแบบ  do  until  
ตัวอย่าง   โครงสร้างแบบทำซ้ำ (Repetition  structureของลำดับขั้นตอนการตักน้ำจากตุ่มครั้งละ ๑ ขันใส่ถังน้ำจนเต็ม
การจำลองความคิดเป็นข้อความ                                                          
เริ่มต้น
ตักน้ำจากตุ่ม ๑ ขัน
เทน้ำใส่ถัง
ตรวจสอบน้ำเต็มถังหรือไม่
                                ถ้าไม่เต็มตักน้ำต่ออีก
                                ถ้าเต็มหยุดตักน้ำ
จบ
 การจำลองความคิดเป็นแผนภาพ
โครงสร้างทำซ้ำ
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น